KDA

A A A
Moduł Administracji Kadrowej

Moduł Administracji Kadrowej obejmuje miedzy innymi następujące kategorie (rodzaje) usług:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, obejmującej między innymi ewidencję badań okresowych, szkoleń BHP oraz dokumentacji wymaganej przez przepisy BHP,
 • przygotowanie zestawienia  badań okresowych BHP (innych) oraz monitorowanie ich aktualności,
 • prowadzenie pełnej archiwizacji dokumentacji osobowej pracowników Kontrahenta,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej przed kontrolą PIP oraz udzielanie wyjaśnień w toku kontroli PIP,
 • ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych pracowników wraz z prowadzeniem ewidencji i monitorowaniem stopnia wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz innych rodzajów urlopów zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
 • zakładanie teczek personalnych pracowników oraz administrowanie nimi,
 • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w umowach o pracę, w tym także wystawianie świadectw pracy lub innych dokumentów formalnych wynikających ze stosunku pracy,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do nich,
 • opracowanie dokumentacji emerytalno – rentowej dla pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z uzupełnieniem obowiązkowych wpisów do książeczki ubezpieczeniowej pracownika,
 • przygotowanie innych dokumentów kadrowo – płacowych, na przykład: umowy o pracę, regulaminu wynagrodzeń, PFRON, FGŚS, inne.

   

 

Usługa administracji kadrowo - płacowej realizowana jest na podstawie zawartej umowy (umowy o współprace stałą). Wycena usługi dokonywana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta, po uprzednim  przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego Kontrahenta w oparciu o obowiązujący cennik usług. Końcowa wartość wyceny usługi jest uzależniona między innymi od: ilości dokumentów, ilości pracowników, formy i zakresu przedmiotowego usługi (podstawy zatrudnienia pracowników) oraz złożoności procesów zarządzania zasobami ludzkimi.