KDA

A A A
Audyt księgowy

Kancelaria wykonuje usługi nadzoru nad księgami rachunkowymi w dwóch wariantach – wariant uproszczony oraz wariant rozszerzony, w zależności od preferencji Kontrahenta. Proponowane warianty różnią się zakresem oraz stopniem szczegółowości prac związanych z nadzorem nad księgami rachunkowymi.


Wariant uproszczony obejmuje:

 1. sprawdzanie saldami zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca,
 2. sprawdzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planu amortyzacji,
 3. comiesięczne sprawdzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7,
 4. sprawdzanie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 5. comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Wariant rozszerzony obejmuje:

 1. szczegółowe sprawdzenie sposobu ujęcia w księgach każdego z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu,
 2. szczegółową analizę sald rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków publicznoprawnych, pracowniczych i pozostałych,
 3. szczegółowe sprawdzanie ewidencji środków pieniężnych: wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 4. szczegółowe sprawdzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji; uzgadnianie z saldami odpowiednich kont księgowych,
 5. comiesięczne sprawdzanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7,
 6. sprawdzanie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych,
 7. comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy,
 8. sporządzanie szczegółowej listy uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.

Niezależnie od  zaproponowanego zakresu każdego z wariantów,  każdy z wariantów zakłada, że:

 • sprawy kadrowo – płacowe prowadzone będą przez pracownika zleceniodawcy (m.in. sporządzanie list płac, deklaracji podatkowych związanych z zatrudnieniem, deklaracji ZUS, dokumentacji kadrowej),
 • dokumenty źródłowe i zbiorcze będą dekretowane i wprowadzane do systemu finansowo księgowego przez pracownika zleceniodawcy,
 • korekty ewidencji, korekty deklaracji podatkowych dokonywane będą przez pracownika Zleceniodawcy, Kontrahenta lub KDA w zależności od wzajemnych uzgodnień.