KDA

A A A
Indywidualne doradztwo podatkowe i konsultacje

Indywidualne doradztwo podatkowe świadczone jest przez doradców podatkowych oraz ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków. Formuła doradztwa każdorazowo jest uzgadniana i dostosowana do indywidualnych oczekiwań i preferencji naszego Kontrahenta.

Doradztwo podatkowe i bieżące konsultacje stanowią kluczowe obszary naszej działalności, ukierunkowanej na trafne, profesjonalne i efektywne rozwiązywanie bieżących problemów prawno - podatkowych naszych Kontrahentów.

Bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest ustnie lub pisemnie, przy wykorzystaniu  jednej z następujących form:

  • 1. Doradztwo (konsultacje) telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień prawno - podatkowych związanych z bieżącą działalnością,
  • 2. Doradztwo e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • 3. Indywidualne spotkania z Kontrahentem w jego siedzibie lub/i w siedzibie Kancelarii,
  • 4. Opracowanie pisemnych opinii prawno – podatkowych dotyczących bieżącej działalności, w szczególności w sprawach podatkowych,
  • 5. Przygotowanie wniosków oraz wsparcie merytoryczne w zakresie uzyskania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
  • 6. Przygotowanie lub/i weryfikacja umów handlowych, porozumień oraz innych dokumentów prawnych pod względem ich poprawności formalno – prawnej i podatkowej.

Bieżące doradztwo podatkowe stanowi zazwyczaj uzupełnienie dla jednej lub kilku z pozostałych usług z zakresu doradztwa podatkowego, obsługi księgowej lub ewentualnie innych usług oferowanych przez Kancelarię, stanowiąc tym samym ich integralną część.


Usługi doradztwa podatkowego są realizowane jako jednorazowe zlecenie lub usługa (zlecenie) o charakterze stałym (umowa o współpracę), na podstawie zawartej umowy w formie ryczałtu miesięcznego. Wybór tej formy zapewnia naszym Kontrahentom pełen dostęp do usług doradztwa podatkowego. Wycena usługi o charakterze jednorazowym dokonywana jest na podstawie analizy stanu faktycznego oraz udostępnionych dokumentów.