KDA

A A A
Ekspertyzy prawno – podatkowe oraz finansowe

Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej bardzo często wymagają uzyskania specjalistycznych ekspertyz, badań oraz analiz prawno – finansowych, które zwiększają skuteczność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i wspólnotowym. Ponadto dostarczają profesjonalnej i rzetelnej informacji, w jaki sposób zastosować rozwiązania lub wprowadzić innowacyjne strategie zarządzania firmą, aby działania były adekwatne do oczekiwań klientów.


Badania i ekspertyzy prawno – finansowe są obecnie niezbędnym elementem działalności prawie każdej firmy, która planuje długofalowy rozwój i jednocześnie uwzględnia na każdym etapie realizację swoich strategicznych celów ekonomicznych, poprzez sukcesywny wzrost przychodów i racjonalną optymalizację kosztów.


Przygotowanie kompleksowej analizy prawno – podatkowej spółki jest koniecznym elementem praktycznie dla każdej planowanej przez przedsiębiorstwo transakcji gospodarczej. Obecnie często wykorzystywanym aspektem działalności są fuzje, przejęcia i przekształcenia w celu osiągnięcia zaplanowanych strategicznych celów ekonomicznych, a także w zakresie zmiany kultury organizacyjnej i zarządzania firmą. Sprawne i skuteczne zintegrowanie wszystkich tych procesów wymaga zatem dysponowania wszechstronną wiedzą w obszarze prawnym i finansowym podmiotów planujących takie przedsięwzięcie.


Analiza finansowa umożliwia przeprowadzenie oceny ekonomicznej wartości podmiotu, będącego przedmiotem planowanej transakcji. Natomiast celem analizy prawnej jest przede wszystkim zbadanie aktualnej sytuacji prawnej oraz zidentyfikowanie istniejących oraz potencjalnych zagrożeń o charakterze prawnym, które mogą mieć wpływ na ekonomiczną wartość podmiotu planowanej transakcji. Wyniki opracowanej analizy są obecnie jednym z kluczowych kryteriów determinujących podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do realizacji strategicznych transakcji gospodarczych.   


Prezentowana oferta w zakresie opracowania analiz, opinii lub ekspertyz obejmuje w szczególności następujące obszary:


Elastyczność metodologii definiowania zakresu przedmiotowego dla wszystkich obszarów analiz pozwala nam dostosować ją do indywidualnych potrzeb Kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy dla przyszłych zastosowań. Z tego też względu, przedstawiona poniżej propozycja dla każdego z oferowanych typów analiz jest wyłącznie przykładowa, i dopiero na etapie formalnej współpracy jest odpowiednio modyfikowana.

Niezależnie od rodzaju opracowywanej analizy, po zakończeniu jej przygotowywania, Kontrahenci mogą także skorzystać z kompleksowych usług doradczych wspierających proces wdrażania zaproponowanych rekomendacji i zaleceń w swoim przedsiębiorstwie. Pracownicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji, dostarczając niezbędnego wsparcia merytorycznego.

Zamknięcie procesu opracowywania analizy, opinii lub ekspertyzy w jednym z wybranych obszarów, kończy się przekazaniem wyników przeprowadzonej pracy w formie raportu, w którym zawarte są w szczególności wnioski, rekomendacje oraz ewentualne zalecenia. Każdy rodzaj raportu może zostać przetłumaczony na życzenie Kontrahenta na język angielski lub/i język niemiecki.

Usługa przygotowania analizy prawno - finansowej realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Umowa podpisywana jest po akceptacji oferty cenowej i merytorycznej oraz uzgodnieniu warunków wykonania wszystkich prac. Wycena usługi uzależniona jest od wybranego zakresu merytorycznego analizy.

Zakres proponowanej usługi analizy prawnej i finansowej uwarunkowany jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, dlatego też za każdym razem staramy dostosować się do oczekiwań naszych Kontrahentów. Niezależnie od specyfiki oraz przyjętego zakresu, każda opracowana analiza jest narzędziem i diagnozą, która dostarcza wyczerpującej, rzetelnej i profesjonalnej informacji umożliwiającej podjęcie właściwej decyzji.