KDA

A A A
Publikacje książkowe

Amortyzacja w 2009 roku

 

Amortyzacja w 2009 roku

Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji w prawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkową oraz omawia zasady i metody amortyzacji. Polecana jest czytelnikom będącym zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany na 2009 rok.
Publikacja zawiera wiele przykładów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również liczne interpretacje organów podatkowych.

 

 

 

 

 

 

VAT_2009_komentarz_Custom

 

VAT 2009. Komentarz do zmian

Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, szczegółowo prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i zasady rozliczeń podatku VAT. Całość publikacji poparta jest przykładami, bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 7.11.2008 r., omawia stan prawny obowiązujący od 1.12.2008 r. oraz od 1.01.2009 r.

W publikacji omówiono: zakres opodatkowania podatkiem VAT podatników, płatników, podmioty zobowiązane do zapłaty podatku; moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT; miejsce świadczenia w podatku VAT; podstawę opodatkowania w podatku VAT; zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów; wysokość opodatkowania, stawki podatkowe; zwolnienia z podatku VAT; prawo do odliczenia podatku naliczonego; wyłączenia przedmiotowo-podmiotowe oraz przedmiotowe z prawa do odliczenia podatku naliczonego; ulgę na złe długi; odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji; rejestrację dla celów podatku VAT, deklaracje w podatku VAT.

 

 

import_uslug_w_vat_Custom

 

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT (obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r.) i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych. Zawiera praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, usług licencji i praw autorskich, elektronicznych itp.
Komentarz wzbogacony jest licznymi interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów krajowych, jak również wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Publikacja jest polecana szerokiemu kręgu praktyków księgowości m.in. księgowym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom oraz podatnikom.

 

 

 

 

efs_2007_2013_Custom

 

Europejski Fundusz Społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu

Jedną z konsekwencji wejścia Polski do struktur Unii Europejskich jest coraz powszechniejsze wykorzystanie środków unijnych prze polskie podmioty gospodarcze.
Autorzy, korzystając ze swego dotychczasowego doświadczenia, przedstawiają funkcjonowanie, księgowanie, rozliczanie finansowe oraz sprawozdawczość środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.
Książka jest kompleksowym opracowaniem zawierającym zagadnienia nie tylko z rachunkowości, lecz także sprawozdawczości i podatków. Czytelnik znajdzie tutaj przykładowy plan kont, prawidłowy sposób opisywania poniesionych wydatków i ich nowy zakres ich kwalifikacji, interpretacje organów skarbowych oraz wyroki sądów.
Publikacja polecana jest pracownikom jednostek korzystających z funduszy unijnych i dotacji państwa i instytucjom wdrażającym, koordynatorom projektów, audytorom, biegłym rewidentom.

 

 

 

srodki_unijne_Custom

 

Środki unijne i inne formy pomocy państwa – w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach

Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej coraz więcej polskich przedsiębiorstw korzysta z funduszy unijnych. Stąd zrodziła się potrzeba kompleksowego opracowania, które w swej treści zawierałoby zagadnienia rachunkowości, sprawozdawczości i podatków dochodowych oraz VAT.
Autorzy w niniejszej publikacji zawarli wiele informacji dotyczących merytorycznych aspektów funkcjonowania środków unijnych w Polsce i kontroli merytorycznej. Ma to istotne znaczenie, ponieważ każdy realizowany projekt nie może pozostawać w sprzeczności z priorytetami, celami oraz zasadami wspólnotowymi, określanymi w rozporządzeniach, czy wytycznych. „Zrozumienie projektu” , jego prawidłowe prowadzenie i nadzorowanie pod względem merytorycznym jest dla każdej firmy korzystającej z funduszy niezbędne dla prawidłowego dokonania rozliczeń finansowych i przeprowadzanego audytu.

Książka zawiera m.in. ewidencję kosztów wydatków projektu, przykładowy plan kont i politykę rachunkowości jednostki korzystającej z EFS, przykłady prawidłowych opisów wydatków i ich kwalifikowalność, dokumentację i zakres audytu, pytania testowe, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych.
Publikacja polecana jest pracownikom jednostek korzystającym z funduszy unijnych i dotacji państwa i instytucjom wdrażającym, koordynatorom projektów, audytorom, biegłym rewidentom.