KDA

A A A
Księgi rachunkowe


Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się w siedzibie Kancelarii. Kluczowym warunkiem zagwarantowania satysfakcji i wysokiej jakości usług jest terminowe dostarczanie dokumentacji wspartej udzieleniem dodatkowych informacji ze strony Kontrahenta. Dodatkową opcją jest możliwość świadczenia wyżej wymienionych usług częściowo lub całościowo w siedzibie Kontrahenta.


Usługa prowadzenia ksiąg poprzedzona jest dokładnym rozpoznaniem oczekiwań Kontrahenta w zakresie informacji potrzebnych do celów:

 • bieżącego i okresowego raportowania danych o sytuacji majątkowo- finansowej do grupy kapitałowej, do której Kontrahent należy, również w  języku obcym,
 • konsolidacji ze sprawozdaniem finansowym grupy,
 • bieżącego zarządzania podmiotem.

Rozpoznanie oczekiwań Kontrahenta pozwala już od początku współpracy dostosować wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz ewidencję pozabilansową do indywidualnych potrzeb Kontrahenta. Oferowana usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych gwarantuje kompleksową obsługę księgowo – rachunkową.

Podstawowy zakres usług rachunkowych obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • wstępną kontrolę formalno – rachunkową dokumentów,
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z wyjaśnieniami Kontrahenta oraz obowiązującą polityką rachunkowości,
 • sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych,
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • ewidencję analityczną majątku trwałego (księga inwentarzowa),
 • ewidencję analityczną rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • ewidencję analityczną rozrachunków z tytułu wynagrodzeń,
 • ewidencję analityczną z pracownikami z innych tytułów,
 • wartościową ewidencję analityczną zapasów,
 • rozliczanie produkcji za dany okres sprawozdawczy (ustalanie rzeczywistego kosztu własnego wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów),
 • kalkulację odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz kalkulację rezerw zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przygotowanie syntetycznego i analitycznego zestawienia obrotów i sald,
 • kalkulację podatku i przekazanie informacji o wysokości zaliczek należnych na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie informacji podsumowującej,
 • bieżące doradztwo księgowe dla działów księgowości Kontrahenta wsparte specjalistycznymi szkoleniami, obejmujące między innymi: weryfikację i audyty dokumentacji księgowej, weryfikację wewnętrznych procedur księgowych,
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego oraz administrowanie portalem do elektronicznego przysyłania sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie i wysyłka obligatoryjnych sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych oraz rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie raportów, analiz i opinii dla organów decyzyjnych firmy z częstotliwością oczekiwaną przez Kontrahenta,
 • obsługę i wsparcie w przypadku kontroli i audytu zewnętrznego,
 • opracowanie i wdrożenie struktury zakładowego planu kont,
 • opracowanie oraz aktualizacja polityki (zasad) rachunkowości dostosowane do indywidualnych potrzeb Kontrahenta,
 • prowadzenie: ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych, inne ewidencje,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • sporządzanie listy płac oraz prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej i ZUS,
 • reprezentowanie Kontrahenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa przed urzędami zewnętrznymi kontrolującymi działalność jego gospodarczą,
 • inne usługi wynikające z warunków umowy z Kontrahentem.

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych realizowana jest na podstawie zawartej umowy o współprace stałą lub umowy jednorazowego zlecenia. Wycena usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dokonywana jest indywidualnie dla każdego Kontrahenta w oparciu o obowiązujący cennik usług, a jej końcowa wartość uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów, formy i zakresu przedmiotowego usługi oraz złożoności spraw księgowych i podatkowych.